• - စာရိုက္ရန္ လြယ္ကူျမန္ဆန္ေသာ ျမန္မာစာ လက္ကြက္
  • - အျခားတစ္ဖက္မွ ျမန္မာစာ sms လက္ခံဖတ္ရႈရန္ အတြက္
  •   လက္ခံေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကို Bluetooth ျဖင့္ ပြားေပးႏိုင္ေသာ စနစ္
  • - ျမန္မာစာ sms ကို စမ္းသပ္ေပးပို႔ႏိုင္ေသာ Trail စနစ္Download for Nokia - Symbian 5th, Symbian^3
Download for Nokia - Java
Download for Nokia - Symbian 3rd Edition
Download for Sony Ericsson - Java
Download for Sony Ericsson - Symbian 5th Edition
Download for All Installers with Bluetooth Share Function
Download for Android (NEW)**