စံႏႈန္းေျပာင္းလဲျခင္းစနစ္ကို sm³ Mobile Application ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳသူမ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးပါသည္။

စံႏႈန္းေျပာင္းလဲျခင္းစနစ္ကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးသံုး အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားသို႔ အျပန္အလွန္ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ျဖစ္သည္။ အေျခခံစံႏႈန္း အမ်ိဳးအစား(၁၀)မ်ိဳးမွ မက္ထရစ္စံႏႈန္း၊ ျဗိတိသွ်စံႏႈန္း၊ ျမန္မာစံႏႈန္းမ်ားသို႔ အျပန္အလွန္ေျပာင္းလဲျခင္း အျပင္ ေငြလဲလွယ္နႈန္းမ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။