• ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သီခ်င္းမ်ားထည့္ႏုိင္ၿပီး
  • အဆိုေတာ္(သို႔မဟုတ္)စီးရီးအလိုက္ စုစည္းထားႏိုင္သည့္အျပင္
  • Folder Play, Sleep Mode ႏွင့္အတူ
  • သီခ်င္းနားေထာင္ရန္ Playlist, Mode လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
  • စံုလင္စြာပါ၀င္ေသာ mp3 Player ေဆာဖ့္၀ဲလ္Download for Symbian 5th, Symbian^3 (Step 1. JAD file)
Download for Symbian 5th, Symbian^3 (Step 2. JAR file)