• - ျမန္မာ ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္၊ လျပည့္/လကြယ္ (ဥပုသ္ရက္မ်ား)
  • - အဂၤလိပ္ ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္၊
  • - ရက္ရာဇာ/ျပႆဒါး၊ နဂါးေခါင္းလွည့္မ်ား၊
  • - မဂၤလာရက္ေကာင္းမ်ား၊ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ား
  • - ျပည္တြင္းရံုးပိတ္ရက္၊ အာဆီယံရံုးပိတ္ရက္မ်ား
  • - ေမြးေန႔အလိုက္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာေဟာစာတမ္းမ်ား
  • - ႏွစ္တစ္ရာျပကၡဒိန္

Day View ႏွင့္ Month View ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
ရြက္ဆုတ္ျပကၡဒိန္ကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံု ပါ၀င္သည္။

ျပကၡဒိန္ကို ၀ယ္ယူထားသူမ်ား ႏွစ္စဥ္ Update အခမဲ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ျပကၡဒိန္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို sm³ Calendar Team ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖြဲ႕မွ ထုတ္ေ၀ေသာ မဂၤလာအခါေပးေဗဒင္ျပကၡဒိန္တို႔မွ ပံ့ပိုးပါသည္။


Download for Download for 2014 - Java (screen resolution 240*320)
Download for Download for 2014 - Symbian 3rd Edition (240*320)
Download for Download for 2014 - Symbian 3rd Edition (screen resolution 320*240)
Download for Download for 2014 - Symbian 5th, Symbian^3