ျမန္မာ့ရိုးရာျပကၡဒိန္ကို sm³ Mobile Application ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳသူမ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးပါသည္။

  • - ျမန္မာ ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္၊ လျပည့္/လကြယ္ (ဥပုသ္ရက္မ်ား)
  • - အဂၤလိပ္ ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္၊
  • - ရက္ရာဇာ/ျပႆဒါး၊
  • - နဂါးေခါင္းလွည့္မ်ား၊
  • - ျပည္တြင္းရံုးပိတ္ရက္
  • Day View ႏွင့္ Month View ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္
Update Code A = 2508
Update Code B = 9125