• - ဖုန္းႏွင့္လိပ္စာကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း
  • - လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ျဖင့္ ဖုန္းအခ်က္အလက္မ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း
  • - မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အျမန္ေခၚနံပါတ္ Speed-Dial အကန္႔အသတ္မဲ့ ေပးႏိုင္ျခင္းDownload for Sony Ericsson - Java