မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ sm³ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးလမ္းညႊန္ကို ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ိေပးလ်က္ရွိပါသည္။
      မိုဘုိင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖုန္းျဖင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊ ၾကိဳတင္ Booking /Reservation တင္ျခင္းမ်ား၊ ဖုန္းျဖင့္ အမွာစာ မွာၾကားျခင္းႏွင့္ အိမ္အေရာက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေခၚယူျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကို စုစည္းေပးထား ပါသည္။
      တစ္ေန႔တာလိုအပ္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအျပင္ လုပ္ငန္း ေပါင္းစံုႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပါင္းစံုကိုလည္း စုစည္းထားသည္။ ယင္းအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္၊ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ ေနရာအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြ စနစ္ျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ စီမံထားပါသည္။Download for sm³ DIR (iOS)
Download for sm³ DIR (Windows Phone)
Download for sm³ DIR (Android version)
Download for sm³ DIR (Java - Yangon Edition)
Download for sm³ DIR (Java+Sharing - Yangon Edition)
Download for sm³ DIR (Symbian 5th Edition - Yangon Edition)
Download for sm³ DIR (Symbian 5th Edition - Mandalay Edition)
Download for sm³ DIR (Java - Mandalay Edition)
Download for sm³ DIR (Java+Share - Mandalay Edition)